Pedagogik

Barnen på Kattfoten ska få förundras och få utforska de fenomen de möter i sin vardag och i sin omvärld. Vi vill att barnen ska få undersöka, ställa frågor och reflektera kring både det stora och det lilla. Vi vuxna ska vara där i samspelet för att stötta till nytt lärande genom dialog, öppna frågor och nya erbjudanden. 

Vårt arbetssätt bygger på relationell pedagogik.

Leken och skapandet är viktigt för barns lärande och vi vill att våra barn på Kattfoten ska känna glädje, nyfikenhet och trygghet under sin vistelse på förskolan.

Vi vill se glittret i barnens ögon när de får utforska och uppleva tillsammans. Förskolan ska vara en demokratisk plats där delaktighet, tillgänglighet och inflytande är viktigt. Barnen ska känna att förskolan är deras plats, att deras intressen och frågor är viktiga. 

Vi värnar om vikten av att respektera och ha en tro på barnen. Barns alla olikheter är en tillgång för gruppen.

Vi utgår ifrån de barn och individer vi har framför oss där behoven och intressena är specifika just för den aktuella gruppen och individen. Vi måste därför ständigt reflektera kring vår verksamhet, dokumentation och vårt förhållningssätt så att vi kan skapa de bästa förutsättningarna för lärande i just den aktuella gruppen. Detta gäller i våra vardagliga rutiner och i vårt projektarbete.  

Förskolan Kattfoten har ett utforskande och projektinriktat arbetssätt. Vi vill erbjuda barnen föränderliga miljöer. Vi tror att lärande utformas i processer med andra därför är platser och material som bjuder in till möten viktiga. Projekten kan vara små eller stora och undervisningen utgår från förskolans läroplan. Pedagogerna har en handledande och medforskande roll i samspelet med barnen.

Vår barngrupp

Barnen delas in i mindre grupper under dagen. Detta för att ge alla barn möjlighet till delaktighet och att ta för sig i aktiviteter. Barngruppens sammansättning är viktig för att alla barn ska få komma till sin rätt och göra sig kompetenta. Grupperna är ibland fasta och ibland utifrån intresse. Vi är även hela gruppen tillsammans i olika aktiviteter.

Grön flagg- Hållbar utveckling

Kattfoten är med i Grön Flagg. Grön Flagg är en internationell certifiering för förskolor och skolor och ett verktyg att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling.

Ateljéarbete

Vi har stort fokus på kreativa skapande processer och spenderar mycket tid i vår ateljé. Vi vill att barnen själva ska ha tillgång till papper, pennor, kolkritor, lim, färg, kottar, pinnar, stenar och lera. 

Vi skapar i mycket återbruks material där vi vill att fokus ska vara på den kreativa processen mer än själva slutresultatet. Att få skapa och få använda olika material i alla åldrar ger barnen flera sätt att få uttrycka sig på. 

Om nu insekterna är intressanta kan vi titta närmare på gråsuggans form, antal ben och mönster på kroppen och skapa det i lera? 

Språkrika lärmiljöer

För oss är ett språkstimulerande förhållningssätt viktigt i barnens språkutveckling. Vi använder oss av begreppet språkmotorer där både barn och vuxna agerar som verbala förebilder och på så sätt blir motorer för språkutvecklingen. Teater, musik, sång och dans är andra verktyg vi använder oss av för att utveckla vårt språk, kommunikation och förståelse för vår omvärld.

Vi vet att läs- och berättarupplevelser är avgörande för barns språkutveckling, skolgång och möjligheter längre fram i livet. Vi läser därför mycket och gärna tillsammans. Det finns flera läsmiljöer på Kattfoten, där barnen kan få givande och spännande lässtunder. På dessa platser kan barnen bli lästa för eller själva sitta och upptäcka böcker. Vi har boksamtal med barnen där vi reflekterar och samtalar kring innehållet vi läser om och tittar och pratar om bilderna.