Medlemmar

(English below) Ett föräldrakooperativ är en ekonomisk förening som finns för att ge familjer barnomsorg. De föräldrar som är medlemmar är samtidigt organisationens arbetsgivare och kunder. De ansvarar för verksamheten och har sina barn i förskolan.

Verksamheten bygger på föräldraengagemang och inflytande. Det som många upplever som en stor fördel med att ha sina barn på föräldrakooperativ istället för på kommunal förskola är att man lär känna alla inblandade på ett annat sätt. Som förälder har man stor insyn och inflytande i verksamheten. Ett föräldrakooperativ styrs av samma lagar och regler som övriga förskolor. Kattfoten får ekonomiskt bidrag av kommunen.

Föräldrarna på Kattfoten har fyra olika uppgifter:

  • Vara med I en arbetsgrupp. De olika grupperna och deras uppgifter kan du läsa mer om nedan.
  • Städa. På Kattfoten delas städdagarna upp mellan föräldrarna. Vi städar varje kväll efter förskolans stängning. En lördag varje termin har vi ett storstäd.
  • Joura. Om en pedagog eller vår kokerska blir sjuk kan en förälder behöva hoppa in och “joura”.
  • Gå på möten. Första måndagen i varje månad träffas föräldrarna för att diskutera förskolans verksamhet och utveckling och beslutar kring viktiga frågor.
Arbetsgrupperna

Underhållet och driften av förskolan och dess lokaler och utemiljö drivs av arbetsgrupper. Dessa är:

Ekonomiassistenter: Ansvarar för den ekonomiska uppföljningen i verksamheten
Lön och försäkring: Ansvarar bl.a. för utbetalning av personalens löner
Revisorer: Granskar årsredovisningen
Valberedning: Föreslår medlemmar till de olika grupperna
Personal: Ansvarar för personalfrågor t.ex. fortbildning, löneförhandling
Verksamhet: Planerar och arrangerar föräldraforum, utvärdering i föräldragruppen
Kö & PR: Ansvarar för rekryteringen av barn till förskolan
Webb & IT: Ansvarar för hemsida, dokumenthantering och IT på förskolan.
Jour & Schema: Lägger schema för städ och jour
Mat: Ansvarar för frågor som rör mat och kök
Städ: Ansvarar för frågor som rör städ och storstäd
Miljö, Säkerhet & Fix: Ansvarar för miljön (ute och inne) samt säkerheten på förskolan. Lagar och fixar saker som behöver repareras, inköp av inventarier etc.
Trevnad: Arrangerar läger och fester, inköp av presenter o dyl
Styrelse: Huvudansvariga för föreningen och dess verksamhet
Alla föräldrar blir invalda i arbetsgrupper efter intresse/önskemål i möjligaste mån. Gruppernas sammansättning revideras vid årsmötet i mars, men det kan även ske rotationer vid nyintag och terminsstart.

 

Members

A ”parent cooperative” daycare is an economic association that provides families with childcare. The parents, who are members, are simultaneously the organization’s employers and customers. That is, those who have their children in the pre-school are responsible for the business.

The organization is based on parental involvement and influence. Many feel that a great advantage of having their children in parent cooperatives instead of at municipal pre-schools is that one gets to know everyone involved in the daycare community. While a parent cooperative is governed by the same laws and regulations as other preschools and receives municipal funding, as a parent here you have great insight and influence in the running of the daycare.

Here are the four parental tasks at Kattfoten Daycare:

  • We all join a workgroup which involves us in the running of the daycare.
  • We clean: On a rotating schedule, at Kattfoten Daycare we parents clean every night after the pre-school closes. One Saturday every term we get together for a detailed cleaning.
  • We substitute. If an educator or our cook gets sick, a scheduled parent may need to substitute them.
  • We go to meetings. On the first Monday of each month, we parents meet to discuss preschool activities and development and make decisions concerning important issues.